• Edificació de nova planta. EDP
  • Rehabilitació, consolidació i reforma. RCR
  • Disseny i càlcul d’estructures. DCE
  • Planejament i gestió urbanística. PGU
  • Gestió de projectes i obres. GPO
  • Estudi, informes i anàlisis de viabilitat. EIV
  • Disseny i reforma d’interiors. DRI